KONTAKTY

Ing. Katarína Janíková
Karpatská 8388/13
010 08 Žilina
tel: +421 905 338 128
info(a)vasmilacik.sk

120x600-2cz.png


Obchodné podmienky » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.vasmilacik.sk je
 
Ing. Katarína Janíková
Karpatská 8388/13, 
010 08 Žilina,
Slovenská republika,
IČO: 40982661,
DIČ: 1072217377
 

Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.vasmilacik.sk a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Kupujúci–spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na diaľku nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.


I. OBJEDNANIE TOVARU

Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu predávajúcim a jeho potvrdením vo forme e-mailovej správy s textom „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“.

Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Postup ako vyplniť objednávku v obchode www.vasmilacik.sk nájdete TU.


II. CENY

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur.

Všetky akcie platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Ceny výrobkov sú úvedené bez nákladov na dopravu.

K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu a spôsob platby. Cenník poplatkov za dopravu nájdete na stránke Doprava. Cenník poplatkov za spôsob platby nájdete na stránke Spôsob platby.


III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.

Vymedzenie pojmov:

  • Dobierka: Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru doručiteľovi.
  • Platba vopred: Platbu vopred uskutoční zákazník prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od predávajúceho e-mailom, po akceptácii objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo účtu, celkovú sumu k úhrade.

V prípade objednania neobvyklého množstva (to je viac ako 3ks z jedného druhu tovaru) má predávajúci právo žiadať úhradu objednávky vopred.


IV. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Dodanie tovaru zabezpečujeme v Slovenskej republike prostredníctvom Slovenskej pošty podľa cenníku uvedeného na stránke Doprava. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia, hmotnosti, rozmerov a počtom objednaných tovarov.

Doba expedície objednávky sa môže pohybovať v rozmedzí 1-30 dní.

Maximálna dodacia doba je 30 dní od prijatia objednávky, resp. dlhšie ak sa na tom kupujúci a predávajúci písomne dohodli.

Klient obdrží formou emailu avízo o odoslaní zásielky z obchodu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúceho informovať o odoslaní objednávky, kde uvedie číslo balíka, prepravnú spoločnosť, aby sa klient mohol nakontaktovať na prepravcu v prípade potreby.

Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred doručovateľom, a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Zákazník je povinný kontaktovať predávajúceho o poškodení zásielky.

Spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky nájdete na stránke Reklamačný poriadok.


V. STORNO OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom, pričom sa môžu kupujúci a predávajúci dohodnúť na dodaní iného náhradného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 pracovných dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho - toto potvrdenie zašle predávajúci vo forme emailu s textom "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY".

ZAEVIDOVANIE OBJEDNÁVKY, ktoré obdrží kupujúci ihneď po odoslaní objednávky nie je potvrdením objednávky. Zmluvný vzťah vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim až po záväznom písomnom potvrdení prijatej objednávky zo strany predávajúceho.

Žiadosť o storno kupujúci podáva písomnou formou a to odoslaním na emailovú adresu storno@vasmilacik.sk, s názvom v predmete správy STORNO.


VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle zákona číslo 108/2000 Zb. z. v znení neskorších noviel má kupujúci-spotrebiteľ právo podľa §12 na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov do 7 pracovných dní odo dňa doručenia (prevzatia) tovaru . Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Bližšie podmienky nájdete v sekcii " Vrátenie tovaru".

Predávajúci je zároveň povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny za vrátený tovar.

Tovar je potrebné vrátiť na náklady kupujúceho na adresu prevádzky predávajúceho. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar spolu so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zasielajte späť nasledovne:

  • v pôvodnom nepoškodenom obale
  • nepoužívaný
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
  • spolu s dokladom o kúpe

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní. V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 5% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 5 eur.


VII. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar ponúkaný v tomto obchode je určený výhradne pre domáce použitie a je dodávaný so slovenským návodom na použitie a dokladom o kúpe.

Miesto uplatnenia reklamácie: Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese:

Ing. Katarína Janíková
Karpatská 8388/13 
010 08 Žilina 
Slovenská republika,

Záručný a pozáručný servis zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí sú uvedení v záručnom liste, alebo ich zoznam poskytne zákazníkovi na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu.

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Žilinský kraj je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

V zmysle vyššie uvedeného pre vasmilacik.sk Ing. Katarína Janíková vydáva Reklamačný poriadok.


VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci, ktorý sa zaregistroval, si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vasmilacik.sk v časti "Registračné údaje".

Kupujúci, ktorý sa neregistroval, môže požiadať o kontrolu alebo zmenu údajov emailom info@vasmilacik.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vasmilacik.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA STRÁNKE www.vasmilacik.sk

Informácie uvedené na www.vasmilacik.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

QBS, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


X. OSTATNÉ

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďaľšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.


XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2018 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

ZDNmYTQ4NW