KONTAKTY

Ing. Katarína Janíková
Karpatská 8388/13
010 08 Žilina
tel: +421 905 338 128
info(a)vasmilacik.sk

120x600-2cz.png


Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

 Reklamačný protokol si stiahnite TU


POSTUP PRI REKLAMÁCII

 • Poškodenie tovaru pri preprave

  Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii a je prelepený.

Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte a spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň nám uvedenú skutočnosť prosíme nahláste emailom do 24 hodín.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to emailom do 24 hodín od prevzatia tovaru. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

Skontrolujte pri preberaní od pracovníka Slovenskej pošty (ďalej len doručovateľ), či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete doručovateľovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte. Pokiaľ bude zásielka takto prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu.


 • Nekompletnosť zásielky

  Zákazník je povinný skontrolovať obsah doručenej zásielky do 24 hodín od prebratia zásielky a prípadné nezrovnalosti - chýbajúci tovar alebo vo vnútri poškodený tovar - nahlásiť bezodkladne predávajúcemu písomnou formou. Na neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky sa ohľad neberie.

 • Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

  Ing. Katarína Janíková vydáva nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

  Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobené živelnou pohromou.

  Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie prostredníctvom e-mailu.


  3.1. Miesto uplatnenia reklamácie

  Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

  Ing. Katarína Janíková,
  Karpatská 8388/13 
  010 08 Žilina 
  Slovenská republika

  Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.


  3.2. Spôsob uplatnenia reklamácie

  Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.

  Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.

  Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení tovaru a záručný list ak bol vydaný.

  Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád vyplní reklamačný protokol.

  Reklamačný protokol si stiahnite TU

  V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, a odovzdá vadný tovar v pôvodnom alebo náhradnom balení predávajúcemu tak, aby ho doručil nepoškodený manipuláciou pri preprave.
  V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu, na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku.

  Pokiaľ si chce kupujúci uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), zašle predávajúcemu originál účtovný doklad o výške týchto nákladov.

  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci prevziať poškodený tovar ako reklamáciu a kupujúci bude povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so servisným zásahom a opravou takéhoto tovaru.


  3.3. Spôsob vybavenia reklamácie

  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom alebo telefonicky a zároveň mu bude doručená spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu kópia reklamačného protokolu.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať prostredníctvom e-mailu: info@vasmilacik.sk

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.01.2018 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

Vypracovala : Ing. Katarína Janíková

ODQ4MzE5N